Spoedopdracht buiten kantooruren, bel:  06 – 22 97 59 14 of 06 – 13 26 82 37

Nieuws

Verjaring van rechtsvorderingen

Verjaring van rechtsvorderingen

Het uitgangspunt dat een gerechtelijke/executoriale titel twintig jaar geldig is en ten uitvoer kan worden gelegd (ex. art. 3:324 lid 1 BW) berust op een misvatting. Het artikel ziet volgens de Hoge Raad alleen op rechterlijke uitspraken, de zogenaamde vonnissen/beschikkingen, maar bijvoorbeeld niet op een proces-verbaal van comparitie (P-V) of andere executoriale titels.

De Hoge Raad licht haar standpunt als volgt toe: de in het P-V vastgelegde vordering is – feitelijk – een overeenkomst tussen partijen waarop de algemene verjaringstermijn van vijf jaar (ex. art. 3:307 lid 1 BW) van toepassing is. Dat de vordering in een P-V is vastgelegd brengt niet automatisch met zich mee dat de eerdergenoemde ruimere verjaringstermijn van twintig jaar van toepassing is, aangezien het P-V niet aan te merken is als rechtelijke uitspraak (HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3423). Kortom, indien u ter zitting een schikking treft en deze neerlegt in een P-V, dient u – ter voorkoming van de verjaring – voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar opnieuw nakoming te vorderen van de schuldenaar.

Het treffen van een executiemaatregel maakt het voornoemde niet anders. De Hoge Raad merkt op dat het eenmalig leggen van executoriaal derdenbeslag niet op één lijn kan worden gesteld met (langdurige) stuiting van de rechtsvordering. Het leggen van executoriaal derdenbeslag is wel voldoende om de tenuitvoerlegging eenmalig te stuiten voor een periode van maximaal vijf jaar (HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR;2016:2222). Daarna dient de vordering iedere vijf jaar te worden gestuit, bij gebreke waarvan de vordering verjaart en de executiemaatregel – mogelijkerwijs – dient te worden opgeheven.

Mocht u dus op basis van een P-V executoriaal derdenbeslag (laten) leggen, dient u zich er van bewust te zijn dat de vordering periodiek wordt gestuit teneinde verjaring te voorkomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met ons kantoor.

Geplaatst op
Geplaatst in Nieuws